Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Мадима ЕООД, по-долу за краткост „Търговец“, от една страна, и всички физически или юридически лица, използващи стоките и услугите, предлагани на уебсайт https://fruits4you.bg, наричани по-долу за краткост Клиенти, от друга.

Мадима ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204522275 адрес София, имейл адрес maya.marinova11@gmail.com, тел. 0889602610.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Мадима ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Мадима ЕООД, като урежда отношенията между Мадима ЕООД и всеки един от клиентите й.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Клиента и Търговеца.

С приемането на Общите условия Клиентът се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия, долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – https://fruits4you.bg и всички негови подстраници.

Клиент – всяко физическо или юридическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, предлагани от Търговеца.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока – храни и хранителни продукти от животински и/или неживотински произход, в т.ч. пресни и сушени продове, плодови сокове, мед, шоколад и шоколадови изделия, трайни сладкарски изделия, сурови и печени ядки, бутилирано вино, бутилирана вода и др., които се предлагат от Търговеца.

Договор за продажба – договор, по силата на който Търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на Клиента или на посочено от него трето лице – Получател, а Клиентът заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Услуга – доставката на стоките

Предоставяни услуги

1. На Сайта Клиентът има възможност да сключви договор за покупка и доставка на предлаганите от Търговеца стоки.

Поръчка

2. Клиентът използва интерфейса на уебсайта, за да сключи договор с Търговеца за покупка и доставка на предлаганите от Търговеца стоки.

2.1. Договорът за покупка и доставка на стоки се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца

2.2. При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване надоставка в посочения от Клиента ден, Търговецът си запазва правото да откаже поръчката или да предложи друг ден за доставка.

2.3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Търговеца и ден за тяхната доставка, Клиентът трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

2.4. Необходимо е Клиентът да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Клиент.

3.1. Търговецът има право да третира Клиент като некоректен в случаите, когато:

  1. е налице неспазване на Общите условия от страна на Клиента;
  2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
  3. са установени системни злоупотреби от Клиента спрямо Търговеца.

Цени

4. Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

4.1. Цените на стоките и услугите включват ДДС, освен в случаите, в които изрично е посочено, че цената е без ДДС.

5. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече направени или извършени поръчки.

6. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга.

Плащане

7. Клиентът може да заплати цената на поръчаните стоки и тяхната доставка като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

  • в брой
  • банков превод
  • с кредитна или дебитна карта

8. Ако Клиентът избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

9. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

10. Клиентът има право да не приеме доставка на стоки с видимо лошо качество. В този случай Търговецът възстановява на Клиента заплатената от него цена за неприетите стоки или не таксува Клиента за тази доставка. Алтернативно, Търговецът повтаря доставката на следваща възможна дата.

11. В случаят, когато Клиентът и Получателят са различни лица и Получателят откаже да получи стоката по причини, различни от видимо лошо качество, то стоката се счита за доставена и сумата не се възстановява. Алтернативно, Клиентът може да алокира доставката към друг Получател или към себе си, тогава услугата ще се таксува допълнително с 20 лева.

Интелектуална собственост

12. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

13. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

14. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

15. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Клиента за нормален достъп до предоставяните услуги.

16. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Прекратяване и разваляне на договора

17. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

18. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.

19. Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна.

Спасителна клауза

20. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Изменение на общите условия

21. Търговецът се задължава да уведоми Клиента за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.

22. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми Търговеца в срок от една седмица от получаването на съобщението по предходния член.

23. В случай, че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения

Приложимо право

24. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.